$90.00
Girl Skateboards Vincent Alvarez Sapo One-Off Deck

Vincent's new Sapo One-Off Deck is available now!

  • G055
  • 9" x 32"
  • Wheelbase: 13.875"
  • Nose: 7.125"
  • Tail: 6.8"