$90.00
Chocolate Skateboards Vincent Alvarez Sapo One-Off Deck

Vincent's new Sapo One-Off Deck is available now!

  • G008
  • 8" x 31.875"
  • Wheelbase: 14.25"
  • Nose: 6.875"
  • Tail: 6.55"